Als je een klacht hebt over een gebeurtenis, dan willen we dit zo snel mogelijk weten!
Het kan gaan om iets dat onder verantwoording van Ammon Trainingen en Opleidingen heeft plaats gevonden, maar ook wanneer Ammon Trainingen en Opleidingen zijdelings betrokken is vragen we je met klem het ons te melden.

Mail je klacht naar gerrit@ammon.nl

Onze klachtenregeling is als volgt:

Klachtenregeling

1.    Klachten zullen ten allen tijde vertrouwelijk behandeld worden.
2.    Klachten over een persoon zullen beoordeeld worden door iemand anders binnen of buiten ons bedrijf.
3.    Je ontvangt altijd een ontvangstbevestiging van je klacht binnen twee werkdagen.
4.    Ons streven is om binnen 3 weken na de ontvangstbevestiging een inhoudelijke reactie op de klacht te geven, zo mogelijk in de vorm van een definitief standpunt. Als dat definitieve standpunt niet kan worden gegeven, zal wel worden aangegeven wat daaraan nog in de weg staat en op welke termijn en afhankelijk van welke omstandigheden verdere berichtgeving zal volgen.
5.    De klacht wordt door Ammon Trainingen en Opleidingen geregistreerd.
Dit houdt in dat zowel de aard, de inhoud als de wijze van afhandeling van de klacht gedocumenteerd worden en het dossier gedurende 5 jaar gearchiveerd wordt.

Mocht er gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing gekomen kunnen worden, dan zullen beide partijen een derde aanwijzen.
Wanneer ook dit niet tot het gewenste resultaat leidt, wordt door de derden gezamenlijk een onafhankelijke arbiter aangesteld die zijn/haar gefundeerd oordeel zal geven.

Desgewenst kan de betrokkene zich wenden tot de bevoegde rechter te Amsterdam en dient de klant [voor zover van toepassing] het verschuldigde honorarium te parkeren op een derden rekening in afwachting tot een definitieve uitspraak van de bevoegde rechter.