Artikel 1                Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a.    Opdrachtnemer: Ammon Trainingen en Opleidingen, verder genoemd Ammon T&O

b.    Opdrachtgever:  de natuurlijke of rechtspersoon die aan Ammon T&O opdracht heeft gegeven tot het verrichten van diensten.

c.    Diensten: het verzorgen van ontwikkelings- en/of begeleidingstrajecten  toegesneden op de specifieke wensen

van opdrachtgever.

 

 

Artikel 2                Toepasselijkheid

1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen opdrachtgever en Ammon T&O met betrekking tot het verrichten van diensten.

2.    Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.

3.    Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk schriftelijk door Ammon T&O is aanvaard. Enig andersluidend  beding in de voorwaarden van de op- drachtgever doet aan het voorgaande niet af.

 

 

Artikel 3                Totstandkoming van de opdracht

1.    Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Ammon T&O, hierna te noemen: opdracht, komt tot stand doordat:

a.    een schriftelijke offerte die  binnen de in de offerte vermelde geldigheidstermijn door de opdrachtgever schriftelijk is aanvaard;

b.    een gezamenlijke verklaring die door de opdrachtgever en Ammon T&O is ondertekend.

2.    Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de opdracht zijn slechts bindend indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen.

 

 

Artikel 4                Uitvoering van de opdracht

1.    Ammon T&O verbindt zich de opdracht uit te voeren naar beste inzicht en vermogen, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.

2.    Offertes en overeenkomsten zijn gebaseerd op de informatie die de opdrachtgever aan Ammon T&O verstrekt. De   opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Ammon T&O aangeleverde informatie.

3.    De opdrachtgever is gehouden alle informatie, welke Ammon T&O naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig op de door de partijen overeengekomen gewenste wijze ter beschikking te stellen.

4.    Ammon T&O heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten op het moment dat de opdrachtgever niet aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

5.    De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de medewerkers van de eigen organisatie die bij de opdracht betrok- ken zullen zijn conform de overeengekomen planning aanwezig en beschikbaar zijn.

6.    Extra kosten die voorvloeien uit vertraging in de uitvoering van de opdracht en die zijn ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden of door het te laat of te beperkt beschikbaar stellen van medewerkers zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7.    Ammon T&O heeft het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht, tenzij anders is overeen- komen.

 

 

Artikel 5                Personeel

1.    Partijen verplichten zich over en weer om tot een jaar na beëindiging van de opdracht geen personeel van de ander, dat bij de uitvoering van de opdracht betrokken was, in dienst te nemen of omtrent indiensttreding te onderhandelen, indien de wederpartij daarmee niet schriftelijk heeft ingestemd.

 

 

Artikel 6                Tarieven en kosten

1.    In de offerte staat aangegeven welke kosten in de tariefstelling zijn inbegrepen. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, worden ze afzonderlijk berekend.

2.    In de offerte wordt aangegeven of en welk btw-percentage van toepassing is, op basis van de voor de specifieke dienst geldende regels.

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 7                Betaling

1.    De wijze van facturering is opgenomen in de bijgaande offerte.

2.    Tenzij anders op de factuur is vermeld, dient de opdrachtgever binnen 2 weken na dagtekening de betreffende factuur te voldoen, zonder recht op aftrek of schuldvergelijking.

3.    Bij overschrijding van de overeengekomen betaaltermijn, is de opdrachtgever enkel door het verstrijken van de

termijn in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling nodig is.

4.    In dat geval is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment dat hij met de betaling in ver- zuim is, een en ander onverminderd de bevoegdheid van Ammon T&O, als het een termijnbetaling betreft, om de nog openstaande termijnbedragen direct op te eisen.

5.    De opdrachtgever is daarnaast de gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke  (incasso)kosten verschuldigd.

De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 150,- exclusief btw.

6.    Indien een opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de betalingsverplichtingen zoals in dit artikel aangegeven, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

 

 

Artikel 8                Wijziging van de opdracht

1.   Een tussentijdse wijziging van de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden dient door partijen schriftelijk overeengekomen te worden.

2.   De opdrachtgever aanvaardt dat door een dergelijke tussentijdse wijziging de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed.

3.   Alle wijzigingen in de opdracht behoren, wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk, en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk.

4.    Meerwerk  zal worden berekend  op basis van de prijsbepalende  factoren die gelden op het moment dat het

meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het overeenkomen van de gewijzigde opdracht geldende prijsbepalende factoren.

 

 

Artikel 9                Duur en afsluiting van de opdracht

1.    In beginsel gelden de in de offerte aangegeven mijlpalen en einddatum, respectievelijk oplevertermijn. De opdracht kan behalve door de inspanning van het uitvoeringsteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Ammon T&O verkrijgt en de medewerking die van de zijde van de op- drachtgever wordt verleend.

2.    Mocht het zo zijn dat de einddatum door toedoen van opdrachtgever en/of opdrachtnemer gewijzigd wordt,

dan gebeurt dit alleen nadat beide partijen daarover schriftelijk tot overeenstemming zijn gekomen.

 

 

Artikel 10              Tussentijdse beëindiging van de opdracht

1.    Elke partij kan de opdracht voortijdig eenzijdig beëindigen, indien zij van mening is dat de uitvoering van de op- dracht niet meer conform het overeen gekomene kan plaatshebben.

2.    Dit dient gemotiveerd  en door middel van een aangetekend  schrijven aan de wederpartij te worden medegedeeld.

3.    In geval van voortijdige beëindiging door de opdrachtgever, heeft Ammon T&O vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies en andere reeds gemaakte kosten recht op compensatie, waarbij de overeen- gekomen prijs als uitgangspunt wordt gehanteerd.

4.    Ammon T&O mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Ammon T&O behoudt daarbij aanspraak op betaling voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich mee- brengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

 

 

 

 

Artikel 11              Intellectuele eigendom

1.    Alle intellectuele eigendomsrechten van de door Ammon T&O in het kader van de dienstverlening vervaardigde en gebruikte rapporten, adviezen, informatie, modellen, modules, technieken, instrumenten, waaronder ook programmatuur, en andere materialen berusten bij Ammon T&O

2.    Ammon T&O verleent aan de opdrachtgever het recht om de in het kader van de dienstverlening voor hem ver- vaardigde materialen te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de dienstverlening, doch slechts nadat de opdrachtgever aan al zijn (betalings-) verplichtingen uit hoofde van de opdracht heeft voldaan.

3.    Ammon T&O garandeert dat het gebruik van de door haar ten behoeve van de opdrachtgever vervaardigde materialen geen inbreuk zal opleveren op enig intellectueel eigendomsrecht of andere rechten van derden.

4.    Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ammon T&O is ander gebruik door de opdrachtgever dan genoemd in lid 2 van dit artikel niet toegestaan.

5.    Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende intellectuele eigendomsrechten uit de materialen te verwijderen of te wijzigen.

6.    Slechts indien Ammon T&O expliciet en schriftelijk met de opdrachtgever is overeengekomen dat de dienstverlening een ontwikkelingsopdracht betreft en ontwikkelingskosten in rekening zijn gebracht en zijn betaald, zullen de intellectuele eigendomsrechten door Ammon T&O worden overgedragen aan de opdrachtgever.

 

 

Artikel 12              Vertrouwelijkheid

1.    Ammon T&O is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever waarvan  Ammon T&O wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat het vertrouwelijke informatie betrof.

2.    Ammon T&O zal in het kader van de opdracht alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

3.    De opdrachtgever  zal zonder toestemming  van Ammon T&O geen informatie aan derden verstrekken  over de aanpak en werkwijze van Ammon T&O, dan wel rapportages of andere door Ammon T&O verstrekte materialen aan derden ter beschikking stellen.

 

 

Artikel 13              Aansprakelijkheid

1.    Ammon T&O is uitsluitend aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever die het rechtstreekse gevolg is van een aan Ammon T&O toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.

2.    Deze aansprakelijkheid wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Ammon T&O voor haar werkzaam- heden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.

3.    Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

4.    Ammon T&O is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade of bedrijfsschade.

5.    De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid  zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet en/of grove schuld van Ammon T&O.

6.   Schade waarvoor Ammon T&O op grond van het in dit artikel bepaalde aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien de opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk heeft gemeld aan Ammon T&O, tenzij de opdrachtgever aannemelijk kan maken dat hij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

 

 

Artikel 14              Klachtenprocedure

1.   Eventuele klachten dienen binnen 30 dagen na de verrichting van de diensten te worden ingediend bij de directie van Ammon T&O. De opdrachtgever, die binnen deze termijn geen klacht heeft ingediend, wordt geacht akkoord te zijn gegaan met de verrichte dienst.

2.    Een klacht als bedoeld in het eerste lid, schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

3.    Indien de klacht niet tijdig wordt gemeld, vervallen alle rechten van de opdrachtgever ter zake.

4.    De klachtenprocedure is te vinden op de site van Ammon T&O: www.ammon.nl

 

 

Artikel 15              Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.    Op alle overeenkomsten met betrekking tot het verrichten van diensten is Nederlands recht van toepassing.

2.    Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomsten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arn- hem.